Onze missie en visie

We werken herstelgericht, hetgeen betekent dat we samen met de cliënt werken aan enerzijds het ontwikkelen en gebruik maken van eigen kracht, mogelijkheden en talenten en anderzijds inzicht bieden in het ontstaan en accepteren van kwetsbaarheden en beperkingen. De doelstelling van de cliënt: een andere wending geven aan het leven en de balans herstellen tussen kwetsbaarheid en weerbaarheid is leidend in het therapieproces.

Onze missie en visie bestaat uit de combinatie van onze uitgangspunten waardoor we ons al meer dan 25 jaar laten leiden :

  1.  Het streven naar de ontmoeting met de cliënt, een ontmoeting op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid.
  2. Uitgaan van de leefwereld van de cliënt en deze betrekken bij de behandeling. Dat betekent dat we de partner en/of een belangrijke anderen moeten uitnodigen ( hetero anamnese). Mensen maken altijd deel uit van een groter geheel, een sociale omgeving die enerzijds tot steun, anderzijds tot last kan zijn. Inzicht daarin en betrokkenheid daarbij zijn essentiëel voor een structurele verandering
  3. Oog hebben voor en het benadrukken van de kracht en het oplossend vermogen van de cliënt i.p.v. uitsluitend oog voor de pathologie. Hoe is cliënt tot nu toe met problemen omgegaan, welke strategieën en/ of personen waren daarbij behulpzaam. Welke talenten en hobby’s hebben bijgedragen tot een gevoel van competentie en tevredenheid. Dat betekent, dat niet slechts moet worden uitgegaan van de problematiek maar ook van de kracht en de mogelijkheden. Kracht die ontleend wordt aan persoonlijke, maar ook aan relationele en sociale aspecten. Daarvoor is het belangrijk om de leefwereld van cliënten bij de behandeling te betrekken en uit te gaan van de fysieke en emotionele ontwikkelingslijn. Bij bepaalde fasen in het leven horen bepaalde krachten maar ook kwetsbaarheden
  4. Het voeren van een 2- sporenbeleid: enerzijds focussen op de klacht en anderzijds op het ontstaan van deze klacht en de betekenis van de klacht voor de leefwereld van de cliënt.
  5. Wat is het beste zorgtraject voor de cliënt: “kort als het kan, lang als het moet”

Het is goed cliënten zo kort mogelijk in zorg te houden, De nadruk moet liggen op het aanbieden van tools en het (opnieuw) inzetten van eigen kracht en hulpbronnen om de zelfredzaamheid te bevorderen. We maken gebruik van verschillende psychotherapeutische methoden en technieken die het best aansluiten bij de individuele cliënt en zijn klachten. Een therapeutisch proces vereist dat de behandelaar in staat moet zijn meerdere rollen tegelijk in te nemen. Deze rollen variëren van het doen van onderzoek en het bieden van inzichten naar begeleiding en het delen van ervaringen.

Omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat een van de belangrijkste factoren voor het slagen van een behandeling, de cliënt- therapeut relatie is, hechten we veel belang aan die relatie waarin gelijkwaardigheid en wederkerigheid centraal staan. Om toch te kunnen voldoen aan de noodzaak tot het invullen van alle de eerder genoemde rollen werken we altijd in een nauw samenwerkend team van behandelaren.

We vinden het van belang, dat we deze missie niet alleen te onderschrijven maar ook zichtbaar en toetsbaar maken. Evaluatie van en onderzoek naar onze behandelingen vormen voor ons dan ook de leidraad voor verdere ontwikkeling.