Professioneel statuut SPEL PSYCHOLOGEN  PUTTEN  

 

Doel 

Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien in een duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling teneinde verantwoorde zorg te kunnen bieden. Het professioneel statuut geldt voor alle hulpverleners die binnen de patiëntenzorg werkzaam zijn, maar ook voor de ondersteunende diensten. In het Professioneel Statuut beschrijft SPEL PSYCHOLOGEN  PUTTEN  vanuit welke waarden en welke visie ze haar missie gestalte geeft en binnen welke wettelijke kaders dat plaatsvindt.

Het Professioneel Statuut geeft aan wat SPEL PSYCHOLOGEN  PUTTEN onder professionaliteit verstaat en hoe daarin de verantwoordelijkheid van de professional en van de instelling geregeld is. 

Hoewel SPEL PSYCHOLOGEN  PUTTEN  vanwege de relatief kleine omvang ‘schommelt’ tussen de gehanteerde definities van instelling en vrijgevestigde praktijk heeft SPEL PSYCHOLOGEN  PUTTEN  besloten een professioneel statuut vast te stellen specifiek op haar positie.

 

Inhoud 

 

 1. Inleiding en zorgvisie SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN  

 

 1. Uitgangspunt en definities

 

 1. Juridische kaders

 

 1. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen

 

 1. Specifieke bepalingen

 

 1. Dossiervorming, informatieverstrekking aan derden, wetenschappelijk onderzoek

 

 1. Bedrijfsvoering

 

 

1. Inleiding en zorgvisie SPEL PSYCHOLOGEN  PUTTEN  

 

Binnen de GGZ worden mensen met (ernstige) psychische problemen en psychiatrische stoornissen begeleid en behandeld en wordt door middel van preventie getracht geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen. Binnen SPEL PSYCHOLOGEN  PUTTEN  worden ambulante behandelingen verzorgd met verschillende frequentievormen.

Het professioneel statuut geeft het kader aan waarbinnen de zorg binnen de SPEL PSYCHOLOGEN  PUTTEN  wordt verleend en beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de hulpverlener. Het professioneel statuut bevat regels over de interdisciplinaire samenwerking. Tevens geeft het professioneel statuut de verhouding weer tussen de verplichtingen van de verschillende echelons binnen SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN en medewerkers. De werkzaamheden van de hulpverlener zijn beschreven in de functiebeschrijving en/of Werkhandboek. 

Het professioneel statuut maakt integraal deel uit van de overeenkomst met de SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN. Het statuut bevat verwijzingen naar het Werkhandboek of andere beleidsstukken van SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN. 

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden naast dit professioneel statuut bepaald door de wetten, zoals de Kwaliteitswet zorginstellingen (KZI), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en daarnaast door protocollen, beroepscodes en richtlijnen van de IGZ of de zorgverzekeraars. 

Het professioneel statuut kan gezien worden als een dynamisch document. De relatieve grilligheid van de consistentie van regelgeving, eisen en financiering van de GGZ vereist ruimte aan periodieke aanpassingen en bijstellingen.

 

Zorgvisie

SPEL PYCHOLOGEN PUTTEN wil een plek zijn waar zorg kan worden geboden aan mensen van alle leeftijden met uiteenlopende (ernstige) psychische klachten om de daarmee samenhangende ‘levens’ problemen te overwinnen, beperken of beheersen. Speciale aandacht gaat naar en er bestaat expertise over (vroegkinderlijke chronisch) getraumatiseerden ofwel complexe PTSS.

Een belangrijke kernwaarde hierin is: persoonlijk en met zorg, de vraag van patiënt staat voor SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN en haar medewerkers centraal; er worden vraaggerichte oplossingen bedacht en medewerkers bieden maatwerk. Daarbij tracht SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN zoveel mogelijk duidelijkheid over de grenzen en transparantie van het aanbod te bieden.

SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN heeft een professionele werkomgeving voor ogen waarin het innovatieve, dynamische zorgaanbod het beste uit haar medewerkers tracht te halen en waarin een zogenaamde platte organisatiestructuur de verantwoordelijkheden laag legt. Medewerkers gaan collegiaal en respectvol met elkaar om en zorgen samen voor een goede werksfeer.

 

Het beleid van SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN is een twee sporen beleid: klacht- én inzichtgericht m.b.t. de functie van de klacht.

De kracht van deze aanpak ligt in de synergie van kunde en ontmoeting, de synergie van evidence based werken en de individuele, betekenisgerichte focus. Ons motto is: kort als het kan, lang als het moet. Hierbij ligt de focus op herstel en zelfredzaamheid. Deze aanpak heeft zich in de loop der jaren steeds weer als de meest efficiënte bewezen hetgeen zich manifesteerde in de expertise die door het behandelteam is opgedaan gedurende de nazorg van de getroffenen van de Nieuwjaarsbrand Volendam.

Door de ontwikkeling van de digitale wereld, is dit nu ook duidelijk te verifiëren. Wij hebben in het kader daarvan duidelijke, afgebakende zorgpaden gemaakt, die volgens een standaardprocedure door onze administratie/zorgadviseur bewaakt wordt. De Zorgadviseur verzorgt de triage aan de hand van de verwijzing, veelal van de huisarts, en de pre-intake procedure. 

Zowel het intakeproces, zorgpaden als de evaluatie wordt aan de hand van de volgende 4 vragen (Van Os, 2014) doorlopen:

 1. Wat is er met je gebeurd/Wat brengt je hier/Wie ben je?
 2. Wat zijn je sterke en kwetsbare kanten?
 3. Wat wil je bereiken?
 4. Wat heb je daarvoor nodig?

 

Hoewel de psychiatrie en psychologie een ontwikkeling doormaakten van psychoanalytische naar o.a. gedragstherapeutische, systemische, biologische en eclectische denkmodellen, waarbij de acccenten verschoven van bewuste en onbewuste interne processen, naar cognitieve, relationele, maatschappelijke aspecten en hersenstructuren is de unieke cliënt met zijn unieke verhaal, zijn unieke context en zijn unieke competenties steeds meer op achtergrond geraakt. 

SPEL PSYCHOLOGENPUTTEN heeft zich achter de beweging van De Nieuwe GGZ (2016) gesteld, waarin een nieuwe aanpak bepleit wordt, waarbij zorg op maat weer ruimte krijgt, de groei naar autonomie centraal staat, en het individu en zijn context richting bepalend zijn op weg naar persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel. De Nieuwe GGZ bepleit geen technische aanpassingen, maar een transformatie van het systeem.

In de Nieuwe GGZ moet de hulpverlener verschillende rollen kunnen vervullen die ertoe leiden, dat hulpverleners en cliënten gezamenlijk kunnen werken aan geestelijke gezondheid.

 

Zowel vakinhoudelijk als vanuit de aanbevelingen van de Commissie Meurs vinden we het wenselijk dat de juiste rol door de juiste behandelaar, ongeacht zijn of haar kwalificatie, maar in achtneming van wie het beste past bij de gegeven casus, wordt ingenomen. Zoals de commissie Meurs voorstelde is het van belang om de juiste behandelaren in te laten voegen bij de specifieke casus. Vakinhoudelijk kan men stellen dat de patiënt-therapeut-relatie de belangrijkste werkzame component is in de behandeling. Het inzetten van een regiebehandelaar (term van de Commissie Meurs) c.q. HB en een mede-behandelaar laat aan de ene kant de patiënt-therapeut-relatie floreren, en aan de andere kant laat het door de klinisch technische expertise de borging van kwaliteit en vertrouwen daarover gedijen. 

 

Veelal is de ontstaansgeschiedenis van klachten te herleiden tot gebeurtenissen in de (vroege) mentale ontwikkeling van de patiënt. Binnen SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN bepalen we een vanuit een neurobiologisch ontwikkelingsperspectief, Neurosequential Model Therapeutics die ontworpen is door de Amerikaanse psychiater Bruce Perry, de insteek van de behandeling. Ernst, levensomstandigheden, mate van sociale inbedding, ontstaansgeschiedenis van de klacht, sterke en zwakken kanten in het functioneren van de patiënt en de door de patiënt geacht behandelaanbod bepalen de keuze voor een behandeltraject. Dat betekent dat de setting, frequentie, de mate van experientiele interventies t.o.v. meer verbale interventies in overweging worden genomen.

 

SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN biedt ambulante geestelijke gezondheidszorg binnen zowel de BGGZ als SGGZ aan kinderen en jeugdigen, volwassenen in alle leeftijdsgroepen. Zowel verbaal georiënteerde interventiemethoden als meer experientiele (non verbale) methodieken worden hierbij ingezet. De setting (dus de metaforische context) waarin de behandeling plaats vindt alsmede het behandelteam in deze setting, zijn belangrijke parameters die samen met de patiënt worden onderzocht om tot een optimale behandeling te komen. 

 

 1. Uitgangspunten en definities

 

Professional 

 

De hulpverlener, die beroepsmatig diagnostiek, begeleiding of behandeling aan een patiënt verleent. Binnen SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN zijn professionals werkzaam die in dienst zijn van SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN, te weten staffunctionarissen met Hoofdbehandelaarstatus en andere professionals die bijdragen aan en zich confirmeren aan visie en beleid van SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN.

 

Professionals kunnen onderverdeeld worden in hoofdbehandelaren/regiebehandelaren en mede behandelaren, onafhankelijk van de registraties zover dat toegestaan is door de zorgverzekeraar en/of NZA. 

 

Patiënt /cliënt

Degene die een behandelovereenkomst met de instelling heeft en/of aan de zorg van de instelling is toevertrouwd en door de medewerker wordt begeleid en/of wordt behandeld. 

 

Professionele autonomie

 

Met de professionele autonomie wordt bedoeld dat de hulpverlener handelt conform zijn professionele standaard (o.a. de door de beroepsverenigingen gestelde normen, beschreven in protocollen, richtlijnen en standaarden en de jurisprudentie). Met name wordt verwezen naar NIP, LVVP en NvGZ. Dat betekent dat de hulpverlener met inachtneming van de richtlijnen gemotiveerd zou mogen afwijken in het kader van beste zorg voor de patiënt. 

 

Behandeling/begeleiding

 

Onder behandeling wordt verstaan alle activiteiten die gericht zijn op verandering bij de patiënt. Begeleiding omvat alle activiteiten die gericht zijn op acceptatie van en omgaan met het dysfunctioneren. In dit statuut wordt met name gesproken over behandeling. Behandeling bestaat uit de volgende elementen: diagnosticeren/ indiceren, behandelplan vaststellen, voortgang en beëindiging. Begeleiding valt onder behandeling.

 

Behandelplan 

 

Het met de patiënt afgesproken individuele plan dat beschrijft waar de behandeling uit bestaat.

 

3. Juridische kaders 

 

Kwaliteitswet zorginstellingen (KZI): 

De Kwaliteitswet is een kaderwet die instellingen verplicht tot het verstrekken van zorg (diagnostiek, begeleiding, behandeling en therapie) op een kwalitatief goed niveau. Het

toezicht daarop wordt uitgeoefend door de Inspectie voor de  Gezondheidszorg. 

 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO):

Deze wet bevat met name de plichten van de hulpverlener ten aanzien van de patiënt. De hulpverlener is degene die namens de instelling optreedt en voldoet aan de eisen die de wet stelt. De instelling is op grond van deze wet aansprakelijk voor fouten in de zorgverlening, ongeacht waar en door wie de fout in de instelling is gemaakt. 

 

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG): 

De Wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. De wet geeft een aantal beroepen titelbescherming, regelt deskundigheidsgebieden en beschrijft de (aan bepaalde beroepsgroepen) voorbehouden handelingen. De tuchtrechter is bevoegd het handelen van BIG geregistreerden te toetsen. 

 

 

Wettelijke aansprakelijkheid beroepsuitoefening: 

De persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werknemer in de uitoefening van zijn functie is door de werkgever (verplicht) verzekerd; de werkgever vrijwaart de werknemer voor aansprakelijkheid ter zake en ziet af van de mogelijkheid van regres op de werknemer

 

 1. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge verhoudingen

 

Algemeen 

Professionals met een BIG registratie hebben de bevoegdheid verkregen tot handelen binnen een welomschreven deskundigheidsgebied. Alle hulpverleners binnen SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN hebben de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van hun werk op peil te houden.  De instelling  SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN B.V., daarin vertegenwoordigd door het Bestuur, is als zodanig jegens de patiënt verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verlenen van de zorg. 

SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN verleent aan de  zorgprofessionals, door middel van een arbeidsovereenkomst tot uitbesteding van zorg, de opdracht tot uitvoering van de zorg en stelt daarvoor de (financiële) middelen beschikbaar. 

De zorgprofessionals zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg en dienen daarbij te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zorg die door het Bestuur zijn gesteld en vastgelegd in beleid, richtlijnen en protocollen. Deze kwaliteitseisen worden in nauw overleg met alle betrokken professionals binnen SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN vastgelegd in het Werkhandboek. Het Bestuur houdt toezicht op het verlenen van verantwoorde zorg. 

Het Bestuur van SPEL  wordt gevormd in een persoon, dhr. J. Busscher. Het Bestuur wordt geadviseerd door de staffunctionarissen. De staffunctionarissen zijn I. Umbgrove, S. Heufler, I. Tjiong en G. Kovacs. De professionals worden vertegenwoordigd door de staffunctionarissen en adviseren het bestuur.

De staffunctionarissen zijn hoofdbehandelaar en hebben afzonderlijke specifieke verantwoordelijkheden (zie ook organogram).

Tussen de medewerkers bedrijfsvoering/ondersteunende diensten én de zorggebonden medewerkers wordt getracht een zodanige synergie te laten ontstaan die de waarden van SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN tot uiting laten komen, met als doel een gezamenlijke krachtsinspanning, vanuit de verschillende rollen, te laten ontstaan ten behoeve van de specifieke zorg voor de specifieke patiënt. 

 

De professionals 

De professionele verantwoordelijkheid van elke hulpverlener vloeit voort uit zijn opleiding en ervaring. De BIG geregistreerde hulpverleners handelen, evenals de overige hulpverleners, binnen het deskundigheidsgebied waarvoor zij zijn opgeleid. De grenzen van dit gebied zijn dynamisch en afhankelijk van standpunten van de (tucht)rechter, Inspectie en beroepsorganisaties. 

 

Staffunctionaris 

De taken en verantwoordelijkheden van de staffunctionaris worden in overleg met het bestuur vastgesteld en uitgevoerd.

In samenspraak en ondersteuning van het Bestuur is de staffunctionaris belast met als belangrijkste taak de zorgvisie, wet- en regelgeving bij te houden en te vertalen in voor de medewerkers hanteerbare adviezen en richtlijnen die het werk ondersteunen. De staffunctionaris heeft een bemiddelende rol bij beslissingen ten aanzien van complexe en/of zelfstandige zorgprofessional overstijgende casuïstiek en is het eerste aanspreekpunt voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ten aanzien van de kwaliteit van zorg heeft de staffunctionaris een belangrijk aandeel in de zorgcontrol. De zorgcontrol wordt o.a.

beschreven in beleidsstukken die aanhaken aan de visie van SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN en DBC-declareerbeleid.

 

Staffunctionarissen hebben geregeld onderling overleg en geregeld overleg met bestuur.

 

Coördinator/Zorgadviseur 

De coördinator is verantwoordelijk is voor een juiste toedeling van middelen en mensen van de organisatorische eenheid, zodat optimale zorg kan worden verleend. Deze draagt zorg voor telefonische bereikbaarheid, verzorgt de “voorkant” van de DBC-administratie, verzorgt een spilfunctie voor de cliënten en behandelaren.

 

Taken en verantwoordelijkheden Bestuur en Staffunctionarissen in hoofdlijnen (B&S). Het Bestuur laat zich veelal vertegenwoordigen door de staffunctionarissen en behoudt daarbij een regiefunctie met name m.b.t. het financiële beleid. Het Bestuur legt verantwoording af aan het toezichthoudend orgaan:

 

Dagelijkse gang van zaken:  

De B&S is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN.  De B&S heeft de operationele beslisbevoegdheid voor de uitvoering, inrichting en organisatie en lost problemen die zich daarin voordoen daadkrachtig op. De B&S is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie en de DBC verwerking.

   

Bedrijfsvoering:

De B&S vertaalt (organisatie)doelstellingen in concrete (marketing) strategieën, processen, methoden en/of instrumenten. 

De B&S past het integraal bepaalde beleid van SPEL PSYCHOLOGEN  PUTTEN (kwaliteits-, bedrijfseconomisch, marktbeleid) binnen de kaders van het vastgestelde beleid en vertaalt dit in een businessplan en jaarplannen, inclusief begroting. Op basis van het jaarplan en begroting maakt de B&S meetbare gegevens over organisatorische beleidsontwikkeling, kwaliteit, innovatie, productie en financiën. De B&S beheert en bewaakt de doelstellingen en het budget en bespreekt periodiek de voortgang en eventuele afwijkingen. De B&S is  verantwoordelijk voor de communicatie, al dan niet vastgelegd in overeenkomsten of contracten met de belangrijkste financiers in de zorg, te weten de zorgverzekeraar en de Gemeente.  De B&S bewaakt periodiek, per kwartaal dat de financiële en kwaliteitsdoelstellingen worden gehaald.

De B&S draagt zorg voor het tijdig gereed komen van de jaarrekening en treedt hiertoe in overleg met betrokken externe partijen als accountants. Tevens bewaakt de B&S de realisatie van het jaarplan en legt verantwoording af aan het toezichthoudend orgaan en voert het personeelsbeleid uit  en doet voorstellen voor de begroting van personeel en middelen en beheert het budget.

 

 (Strategische) beleidsontwikkeling:

De B&S organiseert een adequate en resultaatgerichte communicatie, overleg- en verantwoordelijkheidsstructuur en bewerkstelligt een effectieve afstemming en samenwerking met de verschillende medewerkers. De B&S draagt, vanuit de visie van  SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN, actief en zichtbaar bij aan de strategische ontwikkeling van het beleid ter ondersteuning van het realiseren van de organisatiedoelen. De B&S volgt, signaleert en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie. De B&S is mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid, vertaalt dit naar tactische en operationele beleidsplannen en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering hiervan. Voorts vertaalt de B&S beleidsvoorstellen naar tactische en operationele beleidsplannen en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering hiervan. De B&S signaleert knelpunten in de uitvoering en onderneemt verbeter acties.

 

Coördineren en bewaken van beleids- en besluitvormingsprocessen: 

De B&S neemt deel aan vergaderingen, signaleert behoeften vanuit de visie en uitgangspunten van de coöperatie, ontwikkelt voorstellen voor mogelijke projecten welke besproken worden. Tevens wordt de agenda samen met de voorzitter vastgelegd en draagt de B&S zorg voor verzending van de vergaderstukken. De B&S bereidt inhoudelijk beleidsvoorstellen. Het Bestuur bewaakt de besluitvorming en de te volgen procedure. Tevens wordt zorg gedragen voor follow-up van vergaderingen onder andere door het bewaken van de actiepunten en afspraken uit deze vergaderingen. 

 

Realisatie van doelstellingen van de organisatie:

De staffunctionarissen leggen periodiek (conform de beleidscyclus) verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde integrale beleid en de gemaakte afspraken. De B&S draagt aantoonbaar bij aan het rendement van  SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN door te sturen op opbrengsten en kosten binnen de kaders van de organisatie. De B&S stelt een plan van aanpak en bijbehorende begroting op voor projecten, verzorgt subsidieaanvragen en stelt een projectteam samen. Na goedkeuring van het bestuur geeft de B&S leiding aan projecten en verzorgt voortgangsrapportages en is verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten. Het Bestuur toetst of de doelstellingen uit het businessplan worden behaald en stuurt indien nodig bij.

 

Medewerker

Eenieder die een dienstverband met SPEL PSYCHOLOGENPUTTEN heeft. Elke medewerker levert vanuit de eigen rol een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN. SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN  acht elke medewerker op zijn terrein professioneel. Om het onderscheid aan te geven tussen de medewerkers bedrijfsvoering/ondersteunende diensten én de zorggebonden medewerkers spreken we in dit  Professioneel Statuut van (alle) “medewerkers” en van “professionals”. Alle medewerkers binnen SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN zijn gehouden aan de genoemde wet- en regelgeving zoals genoemd in het Professioneel statuut.

 

Mede behandelaar 

De hulpverlener die is aangewezen om de behandeling van de patiënt te doen samen met de regiebehandelaar (hoofdbehandelaar) zoals de zorgvisie van SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN beschrijft. 

Iedere betrokken hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage, het bijhouden hiervan en het bijhouden van dossiervoering. 

 

Hoofdbehandelaar/regiebehandelaar 

Dit is de behandelaar die volgens de wet BIG bevoegd is een diagnose en de indicatie te stellen, alsmede het behandelplan vast te stellen.

Hoofdbehandelaars kunnen die functie vervullen voor het specifieke gebied waarvoor ze zijn  opgeleid. Nadere eisen aan het hoofdbehandelaarschap kunnen door de zorgverzekeraar gesteld worden.  

De hoofdbehandelaar ziet de patiënt in ieder geval een keer in de intake fase en is verantwoordelijk voor de behandelinhoud maar kan de verantwoordelijkheid voor de voortgang, dossiervoering, communicatie, evaluatie en beëindiging van een behandeling delegeren aan de medebehandelaar als die daartoe bekwaam en bevoegd wordt geacht 

Behandelaren mogen geen veranderingen in het behandelplan aanbrengen zonder overleg met de betrokken professionals rond de casus.

 

 1. Specifieke bepalingen

 

 

A. Organisatie 

Algemeen: het Bestuur stelt het beleid op de terreinen zorgvisie, zorgcontrol en  zorglogistiek vast. De platte organisatiestructuur (zie organogram) maakt dat zowel bestuur, staf, professionals en medewerkers betrokken zijn in het opstellen van beleid. 

Het bestuur kan met inachtneming van dit professioneel statuut regels vaststellen aangaande het doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht verlenen van zorg. 

Het bestuur zal de professionele autonomie van de professionals respecteren en waarborgen. 

Het Bestuur verschaft de noodzakelijke materiële en personele voorzieningen en schept organisatorische kaders en systemen, noodzakelijk voor een passende professionele beroepsuitoefening. Deze voorzieningen zullen op een zodanig peil worden gehouden dat een doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg gewaarborgd blijft conform de zorgvisie. 

Het Bestuur, staffunctionarissen en professionals zullen zich tot het uiterste inspannen om zowel de continuïteit van de zorg te realiseren als het effectueren van vakantie- en verlof te realiseren. 

De bestuur en staffunctionarissen/locatiemanagers blijven bij afwezigheid van de professional(s) door ziekte, verlof of vakantie verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt die een behandelovereenkomst heeft met SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN. 

De professionals dragen zorg voor een zodanige regeling van vakantie en verlofdagen dat de kwaliteit van de zorg voor patiënten zoveel mogelijk gewaarborgd is. 

 

B. Zorgverlening/ behandeling

De professional heeft een beroepsgeheim. Hij geeft niet zonder toestemming van de patiënt informatie aan derden. 

De professional zal patiënten behandelen, waar nodig in multidisciplinair verband. 

Als de patiënt wilsonbekwaam geacht wordt zal de professional proberen een vertegenwoordiger te vinden. 

De professional zal de patiënt en zo nodig de wettelijke vertegenwoordiger(s) in begrijpelijke taal informatie verstrekken over de behandeling van de patiënt, waaronder voorgestelde behandeling en/of onderzoek. 

De professional begint met de behandeling na toestemming van de patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Alleen in gevallen bij wet toegestaan, kan de behandeling zonder toestemming plaatsvinden. 

De professional draagt zorg voor een met de patiënt besproken behandelplan, alsook voor een evaluatie van dit behandelplan met de patiënt. 

Indien de professional gegronde redenen heeft de behandeling/begeleiding van een patiënt niet op zich te nemen of af te breken, dan overlegt hij dit met de staffunctionaris en zorgt voor voldoende continuïteit van de behandeling/begeleiding. 

De professional zorgt voor een goede overdracht van patiënten. 

De professional zal medewerking verlenen aan het tot stand komen en implementeren van (zorginhoudelijke) richtlijnen. 

De professional behandelt/begeleidt de patiënt onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, binnen de grenzen van de wet, zijn bekwaamheid en de professionele standaard, maar ook binnen de door de SPEL PSYCHOLOGENPUTTEN vastgestelde richtlijnen. 

De professional schakelt waar nodig, indien hij de grenzen van zijn bekwaamheid zou overschrijden, een collega in die wel de bekwaamheid bezit, die dan gehouden is deze (specifieke) bekwaamheid/deskundigheid in te zetten

Afhankelijk van o.a. de aard van de hulpvraag en de ernst van het ziektebeeld van de patiënt, wordt bepaald welke professional uit welke discipline wordt ingezet: 

Een professional raadpleegt in ieder geval een psychiater of klinisch psycholoog: 

 1. bij twijfels over de mate van psychiatrische problematiek,
 2. wanneer bij een psychiatrisch ziektebeeld sprake is van (ernstige) verergering, wijziging van de symptomen of onverwacht uitblijven van verbetering
 3. indien ontslag uit een ambulante behandeling, anders dan in het behandelingsplan voorzien, overwogen wordt;

 

Een professional raadpleegt in ieder geval een psychiater indien:

 1. een patiënt voor een eerste maal een ernstige depressie heeft
 2. er zich veranderingen voordoen in het psychiatrisch beeld en er een vermoeden bestaat op somatische co morbiditeit;
 3. wanneer farmacotherapeutische behandeling overwogen, ingesteld of aangepast wordt;
 4. indien opname, vrijwillig dan wel gedwongen overwogen wordt;
 5. bij (ernstige) suïcidaliteit en agressief gedrag van de patiënt naar zichzelf of anderen
 6. indien medisch coördinerende zorg nodig is bij somatische problematiek.
 7. bij een suïcide

 

Psychiaters worden altijd in overleg met de verwijzer /huisarts ingezet.

 

C. De professionele standaard  

De professional zal zijn deskundigheid en bekwaamheid op peil te houden of uitbreiden, zodanig dat hij voldoet aan de eisen die in redelijkheid aan hem mogen worden gesteld.  De professional toetst zijn hulpverlenend handelen regelmatig tijdens supervisie, intervisie en/of multidisciplinair team. 

 

D. De professionele attitude

De professionals houden zich aan de beroepsethische principes van hun beroepsvereniging, voor zover van toepassing. 

Algemeen geldend, voor alle deskundigheidsgebieden, bestaat verantwoord beroepsmatig handelen en de professionele attitude van de professionals van SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN uit de volgende elementen:

De professionals betonen in hun handelen eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegen over cliënten, collega’s en andere betrokkenen; 

De professionals scheppen tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die zij vervullen en  handelen in overeenstemming daarmee

Professionals tonen respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van cliënten;

Professionals respecteren het recht van cliënten op privacy en vertrouwelijkheid;

Professionals respecteren en bevorderen zelfbeschikking en autonomie van cliënten en andere betrokkenen, voor zover dat te verenigen is met andere professionele verplichtingen en met de wet;

De professional is bereid om de beroepsethische aspecten van het eigen professioneel handelen onder collega’s ter discussie te stellen;

De professional heeft oog voor aspecten van demoralisatie bij de cliënt en toont bezorgdheid en betrokkenheid, gaat het gesprek over zingeving niet uit de weg en geeft waar mogelijk hoop; 

De professional is bereid om zich te verantwoorden;

De professional handelt zorgvuldig en consulteert collega’s als hij zich voor een dilemma geplaatst ziet; 

De professional onderkent zijn professionele en persoonlijke beperking en is daar open over;

De professional is op de hoogte van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn en handelt daar naar;

De professional vraagt gerichte toestemming aan de cliënt tot (be)handelen, nadat de professional begrijpelijke en volledige uitleg heeft gegeven over de consequenties en de reikwijdte van dat handelen;

De professional zorgt er voor dat de cliënt invloed kan hebben op zijn behandelplan;

De professional werkt samen, waar nodig met collega’s, medewerker en professionals, uit alle disciplines. Bij een verschil van inzicht tussen behandelaren dat het te volgen zorgproces belemmert, wordt het volgende beleid toegepast: regiebehandelaren, binnen SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN geformeerd in een stafoverleg, hebben 1 keer per week overleg over lopende zorgtrajecten. In dergelijke situaties kan binnen dit overleg consensus worden gevonden. De samenstelling van dit overleg bestaat uit minimaal 3 personen, waaronder Klinisch Psycholoog en psychotherapeut.

Bijeenkomsten worden genotuleerd.

Indien geen consensus wordt bereikt kan het overleg de bevindingen toetsten bij het bestuur SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN, die de kwestie toetst op mate van overeenstemming met de visie van SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN.  In het uiterste geval dat een kwestie uitloopt op een conflict dan zijn volgens de samenwerkingsovereenkomst partijen gerechtigd een scheidsrechter aan te wijzen.

 

 

6. Dossiervorming, informatieverstrekking aan derden, wetenschappelijk onderzoek

 

Alle professionals en medewerkers binnen SPEL PSYCHOLOGEN PUTTEN zijn gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van de patiënten en het dossier. 

De professional draagt zorg voor een goede dossiervorming en informatieoverdracht.  De professional zal bij doorverwijzing van de patiënt overleggen met de in te schakelen hulpverlener over de verwijzing. Bij (on)voorziene afwezigheid draagt de professional zorg voor een adequate overdracht en voor toegankelijke informatie ten behoeve van degene(n) die hem waarneemt (waarnemen) of vervangt (vervangen). De waarnemend professional heeft voor wat betreft de zorg aan de patiënt gedurende de tijd dat wordt waargenomen dezelfde verantwoordelijkheden als de oorspronkelijke professional. 

Het gebruik maken van niet tot de patiënt herleidbare gegevens uit dossiers ten behoeve van wetenschappelijke publicaties dan wel onderzoeken, geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van patiënten die niet meer in zorg zijn, is toestemming van de staffunctionaris noodzakelijk. Voor gebruik van tot de patiënt herleidbare gegevens ten behoeve van de externe verantwoording is toestemming van de patiënt dan wel de wettelijke vertegenwoordiger nodig. 

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de instelling is onderworpen aan de toestemming van het Bestuur. Uitvoering van wetenschappelijk onderzoek vindt voor zover van toepassing plaats met inachtneming van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). 

De staffunctionaris draagt er zorg voor dat de patiëntendossiers worden bewaard  overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en dat de bewaring zodanig is dat onbevoegden daarvan geen kennis kunnen nemen. 

 

7. Bedrijfsvoering

 

De professional zorgt voor een adequate registratie van zijn verrichtingen. 

De professional houdt zich aan de afspraken, zoals vastgelegd in protocollen en richtlijnen, maar kan daar in het belang van de patiënt gemotiveerd van af wijken. 

De professional committeert zich aan het gezamenlijke opgestelde kwaliteitsbeleid,  zorguitvoeringsbeleid en verplicht zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te houden aan de aanwijzingen welke door of namens het bestuur in dit kader worden gegeven.  De professional houdt zich bij extern optreden aan de afspraken en regels die binnen de instelling gelden betreffende de contacten met de pers, media en andere instanties.  De professional zal medewerking verlenen aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.