Privacyreglement

Introductie van dit reglement

De praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen, een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens.

De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren dan welke noodzakelijk zijn en zal geen gegevens verwerken die voor andere doeleinden dienen dan een doelmatige dienstverlening.

Algemene bepalingen en begripsbepalingen

Beheerder
Degene die onder de verantwoordelijkheid van de directie/praktijkhouder belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens of een gedeelte daarvan en verantwoordelijk is voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, evenals voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens.

Gebruiker
Degene die geautoriseerd is om gegevens in de persoonsregistraties in te voeren en/of te muteren dan wel om van enigerlei uitvoer van de persoonsregistraties kennis te nemen.

Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende de patiënt.

Persoonsregistratie
Een verzameling van gegevens die op personen betrekking hebben en die al dan niet automatisch wordt gevoerd. Deze gegevensverzameling is systematisch gevoerd en aangelegd om een zo efficiënt als mogelijke dienstverlening te waarborgen.

Derden
Personen of instanties die niet aan de therapiepraktijk verbonden zijn.

Geregistreerde
Degene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie is opgenomen.

Personeel/medewerkers
Personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van SPEL Psychologen Putten B.V.

Dossier/bestand
De gestructureerde verzameling schriftelijke en of digitale persoonsgegevens.

Doel van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo efficiënt mogelijke opzet en/of continuering van de behandeling mogelijk te maken.
De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijving.
De beheerder zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.
Alleen gegevens die te maken hebben met de therapie worden in het dossier opgeslagen.

Verwerking van de persoonsregistratie

Bij aanmelding verleent de geregistreerde toestemming tot verwerking van de gegevens. Persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden als aan tenminste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de geregistreerde partij is of voor die handelingen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.
De gegevens zijn noodzakelijk om wettelijke verplichtingen na te komen.
De gegevens zijn noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van de geregistreerde.
De gegevens zijn noodzakelijk om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen.

Verwijdering of anonimiseren van de gegevens

De financiële administratie en de hierbij behorende gegevens worden zeven jaar na het beëindigen van de behandeling vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen.

De medische gegevens worden 15 jaar na het beëindigen van de behandeling vernietigd of geanonimiseerd. Indien de wetten betreffende bewaring persoonsgegevens worden aangepast, zullen de medische gegevens, in overeenstemming met de wetswijziging, het passend aantal jaar bewaard worden indien nog mogelijk.

Toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers van SPEL Psychologen Putten B.V. en geheimhouding

Behalve de directie/praktijkhouder, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de eventuele medebehandelaars en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van een dienstverband.
Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een personeelslid gegeven wordt.
De praktijk draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u (zowel digitaal als schriftelijk) vastgelegd zijn, dat personen die niet inzage gerechtigd zijn zich geen toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.
Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, tenzij geregistreerde daartoe zelf schriftelijk toestemming heeft geven. Alleen door rechterlijke macht kan hiervan worden afgeweken.

Inzage/correctie/aanvulling/verwijdering van de opgenomen gegevens

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. U kunt bij het secretariaat een kopie opvragen van uw dossier. Of op de praktijk uw dossier online inzien tijdens een afspraak met uw regiebehandelaar.
Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.
Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, ofwel dat er gegevens vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement WBP of dat gegevens niet ter zake doen, dan kan u de beheerder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De beheerder deelt hier ook schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.